Informatii utile! Curiozitati si stiri din intreaga lume.

Se recalculează pensiile românilor. Președintele Iohannis a promulgat legea

in Politic de

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat astăzi două decrete de promulgare a unor legi de modificare şi completare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Primul decret are legătură cu completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (7) – (9), cu următorul cuprins: „(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016, beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea prevederilor alin. (4). (8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului. (9) Prevederile alin. (7) şi (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.”

Al doilea decret are legătură cu Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, la articolul 114 alineatul (1), literele b), c), e), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: „b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II.; c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă; e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii urmaşi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II.; f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum şi copilul pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II., depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv; h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, prevăzut la art. 86 – 88, realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II.;” 2. La articolul 114 alineatul (1), litera k) se abrogă. 3. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 115. – (1) În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei/indemnizaţiei pentru însoţitor se face, la cerere, după cum urmează: a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a); c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) şi alin. (2); d) de la data suspendării, în cazul pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor, suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4). (2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de prescripţie şi numai dacă între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii.” 4. La articolul 118 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 118. – (1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:” 5. La articolul 118 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: „e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau judeţeni.” 6. La articolul 118, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins: „(11) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu excepţia celor realizate din situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II., următoarele categorii de pensionari: a) pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate; b) pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale; d) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş. (12) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora.” 7. La articolul 118, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi dependente, aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I. lit. a) şi b) sau pct. II., dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.” Art. II. – În tot cuprinsul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)” se înlocuieşte cu sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Ultimile din

Mergi la SUS