Ghid făcut de Ministerul Finanţelor! Ce faci când nu mai ai bani să plăteşti ratele la Prima Casă

in ExtraNews de

În cazul în care un client la Prima Casă are greutăţi în plata ratelor, există mai multe posibilităţi să rezolve problema, până la executarea silită a imobilului sau a garanţiei acordate de stat. Ministerul Finanţelor a făcut un ghid în acest sens care se adresează atât băncilor cât şi clienţilor. Este o listă de recomandări care îndeamnă banca la negocieri de rate şu de termene, iar clienţilor le sugerează să anunţe din timp că nu mai pot plăti şi să nu aştepte ca evenimentul să se întâmple.

Este în interesul băncii şi clientului să acţioneze în mod rezonabil şi cu onestitate pentru a găsi o soluţie pentru achitarea sumelor de plată restante fără a recurge la iniţierea unor proceduri judiciare.

Scopul prezentelor recomandări este de a stabili unele principii clare pentru a da posibilitatea clienţilor aflaţi în dificultate financiară să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale şi a preveni pe cât posibil situaţiile de executare silită a garanţiilor ipotecare, care presupun de regulă o procedură îndelungată şi costisitoare pentru bancă.

Recomandările ce urmează, spune Ministerul, nu afectează efectele obligatorii ale normelor juridice sau aplicarea acestora şi nu instituie un drept al clientului la restructurarea împrumutului cu garanţie ipotecară.

Finanţele recomandă băncilor să evalueze cu atenţie sporită necesitatea cooperării cu clienţii care se confruntă cu dificultăţi financiare şi să aplice aceste recomandări.

Ministerul Finanţelor spune că este în interesul clientului să contacteze banca în cel mai scurt timp posibil de la intervenirea situaţiei de dificultate financiară, pentru a spune problemele pe care le întâmpină în achitarea ratelor şi pentru găsirea unei soluţii de rezolvare în interesul comun.

Cu toate că băncile transmit, de regulă, clienţilor notificări în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, se recomandă ca clienţii să se adreseze băncilor înainte de intervenirea unei asemenea situaţii. Băncile pot fi mai deschise să discute o soluţie care să fie favorabilă clienţilor de vreme ce aceştia arată responsabilitate şi angajament în rambursarea împrumutului. Discuţiile angajate din timp oferă clientului şi bancii ocazia de a ajunge la o soluţie rapid în scopul de a evita executarea silită.

Clientul şi banca vor discuta direct cauzele întârzierilor la plată, situaţia financiară a împrumutatului, precum şi orice propuneri de achitare a sumelor restante (de exemplu, vor lua în considerare natura temporară sau pe termen lung a cauzelor neachitării la timp a ratelor, precum şi capacitatea împrumutatului de a achita sumele restante într-un orizont de timp rezonabil).

Odată ce discuţiile cu privire la plăţile întarziate au demarat, Ministerul recomandă ca banca să furnizeze împrumutatului informaţii detaliate în scris privind plăţile, cuprinzând cel puţin următoarele informaţii: valoarea totală a sumelor restante, numărul de zile de întârziere pentru cea mai veche sumă datorat şi neachitată. Suma rămasă de plată, perioada de timp rămasă până la achitarea integrală a acestuia şi dacă se vor adăuga dobânzi sau penalităţii pentru întârzierea la plată.

Restructurările creditului sunt o concesie, nu un drept. Dar…

Banca este cea care decide până la urmă dacă va restructura sau nu un împrumut cu garanţie ipotecar, în condiţiile în care apreciază că clientul se află în situaţia de dificultate financiară. Acesta nu este un drept al împrumutatului, ci reprezintă un acord de voinţă din partea ambelor părţi.

Banca va decide încheierea unui acord extrajudiciar de restructurare a împrumutului cu luarea în considerare a circumstaţnelor în care se găseşte clientulaflat în dificultate financiară şi a posibilităţilor de soluţionare a acestora în vederea stabilirii unui grafic de rambursare sustenabil şi pe care să şi-l poată asuma atât clientul cât şi banca.

Comunicare clară

Ministerul recomandă ca părţile să comunice şi să se informeze reciproc cu privire la orice aspecte relevante. Trebuie o comunicare clară, echitabilă, care să nu inducă în eroare cealaltă parte.

La cererea băncii, clientul trebuie să prezinte documentele necesare în susţinerea solicitărilor sale. Clientul va furniza băncii toate informaţiile necesare, inclusiv documente justificative legate de venituri sau orice alte active financiare, pentru a permite evaluarea corectă a situaţiei sale financiare.

Pe de altă parte, clientul trebuie să furnizeze băncii, într-un termen stabilit de comun acord, toate informaţiile necesare evaluării de către bancă posibilităţilor reale de rambursare a împrumutului. Include veniturile sale periodice şi alte surse financiare, conturi de economii, investiţii şi altele, condiţiile actuale de angajare profesional, surse de venituri ale gospodăriei, perspective de angajare etc. Totodată clientul va informa banca cu privire la orice alte împrumuturi contractate sau orice alte obligaţii de plată.

Restructurare, înainte de trecerea la executare

Părţile vor discuta, înainte de luarea oricăror măsuri de executare silită a ipotecii şi garanţiilor statului, orice soluţii posibile de restructurare a împrumutului.

Ministerul Finanţelor recomandă ca banca să nu demareze proceduri de executare silită atâta timp cât părţile sunt angajate în discuţii pentrur soluţii de restructurare a împrumutului, cu excepţia cazului în care împotriva clientului este deja iniţiată de o altă bancă această procedură.

Planul final de restructurare va fi stabilit pornind de la normele interne ale băncii. Dar Ministerul le recomandă băncilor să nu se limiteze la acestea. Şi sugerează soluţii.

  1. Banca convine cu clientul modificarea scadenţei sau a sumei de plată fără a se depăşi durata iniţială de acordare a împrumutului. Împrumutatului i se permite, pentru o anumită perioadă, să facă plăţi lunare într-un cuantum mai mic, urmând ca în perioada următoare clientul să efectueze plăţi într-un cuantum sporit.

Aceast opţiune de restructurare poate fi utilizată în cazul clienţilor care se confruntă cu o reducere temporară a veniturilor, însă, pe termen lung, există perspective de creştere a veniturilor, astfel încât să îşi poată executa în continuare obligaţiile rezultate din contractul de împrumut.

  1. Banca convine cu clientul capitalizarea dobânzii sau a restanţelor. Această opţiune implică de regulă o prelungire a scadenţei iniţiale a împrumutului. Aceste modificări pot fi utilizate în cazul împrumutaţilor care întâmpină o situaţie de reducere a veniturilor pe termen lung, dar care îşi pot îndeplini obligaţiile aferente contactului de împrumut dacă ar trebui să achite rate cu un nivel mai scăzut.

O altă modificare a condiţiilor contractuale o poate constitui modificarea tipului ratei dobânzii sau a cuantumului ratei dobânzii în sensul reducerii ratei lunare, pe o perioadă limitată de timp sau pe întreaga perioada de creditare.

  1. Banca convine cu clientul o refinanţare a împrumutului. Adică, contractul iniţial de împrumut va fi rambursat în baza unui nou contract de împrumut.

Este recomandat ca banca să răspundă cu promptitudine la orice modalitate de soluţionare formulată de către client, spune Ministerul Finanţelor. Totodată, ar trebui să existe o perioadă de reflecţie pentru orice propuneri noi. Ministerul detaliază: banca ar trebui să acorde împrumutatului o perioadă suficientă de timp, determinată de ea, în funcie de situaţia contului respectiv. O propunere de restructurare a împrumutului trebuie totodată să fie elaborată în mod clar şi fără ambiguităţi, astfel încât clientul să-i poată înţelege pe deplin efectele.

Propunerea de restructurare trebuie să aibă la bază un grafic de rambursare realizabil şi rezonabil, conform metodei de restructurare agreată cu clientul.

În cazul în care clientul şi banca au convenit asupra unei soluţii de restructurare a împrumutului, iar clientul respectă în întregime termenii şi condiţiile acestui acord, banca nu va iniţia sau continua (!) acţiuni judiciare în vederea executării silite a garanţiei ipotecare.

Confidenţial

Banca va asigura confidenţialitatea informaţiilor primite de la împrumutat şi nu va dezvălui nici unui terţ informaţii şi detalii cu privire la situaţia împrumutatului respectiv, în lipsa unui acord scris din partea acestuia, cu excepţia cazurilor în care solicitarea este înaintată în conformitate şi în temeiul prevederilor legale în vigoare.