Anul şcolar 2019-2020. Modificări importante în proiectul pentru structura noului an şcolar

in Educational de

Proiectul privind structura anului şcolar 2019-2020 a fost publicat de ministerul Educaţiei şi prevede modificări importante la normele, modificările și completările pentru noul an şcolar.

Ordinul stabileşte calendarul examenelor şi evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a.

Anul şcolar 2019-2020, modificari importante

Ministerul Educaţiei anunţă că anul şcolar 2019-2020 începe pe data de 2 septembrie 2019, se încheie pe data de 31 august 2020 şi are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 5 iunie 2020.

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 12 iunie 2020.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, însumând 179 de zile lucrătoare.

Structura noului an şcolar 2019-2020

Pentru clasele terminale din învățământul liceal – filiera tehnologică, a căror planuri cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mic de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii, a numărului total

de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile cadru de învățământ în vigoare dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu durata anului școlar.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învăţământul profesional, a căror planuri cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr mai mare de 37 de săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învățământ cu menținerea structurii,

a numărului total de ore/săptămână şi a numărului de săptămâni alocate stagiilor de pregătire practică prevăzute în planurile cadru de învățământ în vigoare dar cu reducerea numărului de săptămâni de cursuri pentru disciplinele şi modulele din ariile curriculare corelat cu durata anului școlar.

Numărul de ore al fiecărui modul din planurile de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii aplicate în anul şcolar 2019- 2020 se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile cadru de învățământ în vigoare.

Stagiile de pregătire practică în învăţământul profesional şi tehnic (pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore), se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.

Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), se respectă durata cursurilor stabilite prin planurile cadru de învățământ în vigoare.

Anul şcolar 2019-2020. Semestrul 1
Ministerul Educaţiei anunţă că anul şcolar 2019-2020 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 14 săptămâni dispuse în perioada 16 septembrie 2019-20 decembrie 2019 Cursuri – luni, 16 septembrie 2019 – vineri, 20 decembrie 2019.

În perioada 26 octombrie – 3 noiembrie 2019, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanța de iarnă – sâmbătă, 21 decembrie 2019 – duminică, 12 ianuarie 2020.

Anul şcolar 2019-2020. Semestrul 2
Semestrul al II-lea are 21 săptămâni dispuse în perioada 13 ianuarie 2020 -19 iunie 2020 Cursuri – luni, 13 ianuarie 2020 – vineri, 3 aprilie 2020.

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 4 aprilie 2020 – marți, 21 aprilie 2020 Cursuri – miercuri, 22 aprilie 2020 – vineri, 19 iunie 2020.

Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2020 – duminică, 13 septembrie 2020

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației şi ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului.

Anul şcolar 2019-2020. “Programul Şcoala Altfel”
Programul național „Şcoala altfel” se va desfășura în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.

Intervalul aferent programului „Școala altfel” nu va coincide cu perioada în care se susţin lucrările scrise semestriale (tezele).

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în săptămâna dedicată programului „Școala altfel”.

Anul şcolar 2019-2020. Teze şi Olimpiade
Lucrările scrise semestriale (tezele) se susțin, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.

Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.

În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climatice, specificul zonei şi al unităţii de învăţământ, la solicitarea conducerii acesteia, consiliul de administrație al inspectoratului şcolar poate aproba modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.

Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.

Aprobarea modificării structurii anului şcolar se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale:

evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.

Anul şcolar 2019-2020. Recuperarea cursurilor suspendate

Recuperarea cursurilor suspendate ca urmare a unor situații obiective de urgență, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale sau altele asemenea, nu se poate realiza în perioada vacanțelor școlare.

Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei naționale.

Direcţia Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă,

Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, inspectoratele şcolare, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.