Admitere la liceu 2019: Calendar complet – Inscrierile incep pe 3 iulie, rezultatele se anunta pe 12 iulie.

in Educational de

Ministerul Educatiei a emis ordinul pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat 2019. Cititi informatii complete despre admiterea la liceu in 2019.

Va prezentam textul integral al ordinului:

ORDIN Nr. 4829/2018 din 30 august 2018 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020  EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 13 septembrie 2018  in baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) si ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant, cu modificarile ulterioare, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare,  ministrul Educatiei Nationale emite prezentul ordin. Culegere de teste rezolvate la matematica si stiintele naturii clasa a VI-aVezi AICI detaliiMemorator GramaticaVezi AICI detaliiGramatica – Fise de lucru rezolvate pentru clasa a VIII-a!Vezi AICI detalii ART. 1  Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.  ART. 2  (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011 – 2012, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011 – 2012.(2) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, in invatamantul liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere de la invatamantul profesional la invatamantul liceal sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o/un filiera/domeniu de pregatire/specializare/ calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020. Pentru continuarea studiilor de catre acesti absolventi se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.(3) Calculul mediei de admitere se face in conformitate cu prevederile punctului I al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.(4) Metodologia prevazuta la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020.(5) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, repartizarea computerizata a absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat se face intr-o singura etapa. Candidatii care au participat la repartizarea computerizata si care, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat pot fi repartizati, de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale, respectandu-se, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fara a depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa.(6) La inscrierea in unitati de invatamant liceal a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata in conformitate cu originalul de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.(7) Comisia Nationala de Admitere poate elabora precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020. (8) Comisia Nationala de Admitere poate stabili, prin procedura: a) modalitatea de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet, care poate diferi de cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1); 2 b) modalitatea de comunicare a rezultatelor candidatilor care participa la admiterea in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019 – 2020, alta decat cea mentionata in metodologia prevazuta la alin. (1), in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). (9) in situatiile prevazute la alin. (7) si (8), prin procedura se stabilesc si modalitatile de completare si transmitere a fiselor de inscriere, de inregistrare a datelor in baza de date si de comunicare a rezultatelor acestor candidati. ART. 3  (1) Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in anul scolar 2019 – 2020 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prevazuta in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.432/2014, cu modificarile ulterioare.(2) in cazul in care, dupa comunicarea rezultatelor la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini, exista candidati admisi care solicita, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata, pe locurile eliberate de acestia pot fi admisi alti candidati care au sustinut proba respectiva de aptitudini, in ordinea rezultatelor obtinute la aceasta proba.(3) Rezultatele obtinute de candidati la probele de aptitudini si la probele de limba moderna sau materna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective. ART. 4  (1) Candidatii care participa la admiterea in colegiile nationale militare ale Ministerului Apararii Nationale sunt recrutati, pe parcursul anului scolar 2018 – 2019, de birourile/oficiile informarerecrutare judetene/de sector al municipiului Bucuresti si participa la activitatea de selectie organizata in centrele zonale de selectie si orientare ale Ministerului Apararii Nationale. Structura, durata, continutul si baremul de evaluare si notare pentru proba de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica se stabilesc prin reglementari proprii ale Ministerului Apararii Nationale.(2) Candidatii care participa la admiterea in invatamantul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizati si repartizati, pe baza optiunilor din fisa de inscriere specifica, in limita cifrei de scolarizare aprobate pentru fiecare colegiu national militar, in ordine strict descrescatoare a mediei finale de admitere.(3) Calculul mediei de admitere pentru candidatii la admiterea in colegiile nationale militare se face in conformitate cu prevederile punctului II al anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin. ART. 5 (1) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2019 – 2020 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011 – 2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.(2) Candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.(3) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului european comun de referinta pentru limbi. 3(4) Se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute pentru limbile moderne, examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010, cu modificarile ulterioare. De asemenea se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica A2, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.(5) Candidatilor, care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba engleza/franceza/germana/italiana/spaniola/rusa, li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei Nationale, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.(6) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, conform prevederilor prezentului ordin primesc nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala.(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori, fara sustinerea de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.(8) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor aloca coduri distincte pentru clasele mentionate la alin. (7) si vor mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.(9) Admiterea candidatilor la clasele cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, mentionate la alin. (8), se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. ART. 6  Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut evaluarea nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. in acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, semnata de parinte sau reprezentant legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi inscrisi in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale.  ART. 7  Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta, Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, Directia minoritati, Directia tehnologia informatiei si comunicatiei, Centrul National de Dezvoltare a invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. ART. 8 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Ministrul educatiei nationale, Valentin Popa Bucuresti, 30 august 2018. Nr. 4.829.  Calendarul admiterii la liceu 2019 – 2020

Iata modalitatea de calcul a mediei de admitere la liceu 2019:  I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2019-2020, cu exceptia colegiilor nationale militare

1. Media de admitere, pe baza careia se realizeaza inscrierea in clasa a IX-a de liceu a absolventilor invatamantului gimnazial, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere. 2. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN  unde:  MA = media de admitere; ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a  * Candidatii care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna si au sustinut Evaluarea Nationala la limba si literatura materna respectiva pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna. in acest sens, parintii sau reprezentantii legali ai acestor candidati completeaza o declaratie, semnata de parinte sau reprezentat legal si de candidat, care insoteste fisa de inscriere in vederea repartizarii computerizate. Acesti candidati, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea nationala fara a lua in calcul rezultatul la proba de limba si literatura materna, nu pot fi inscrisi in invatamantul liceal sau profesional in clase cu predare in limbile minoritatilor nationale. II. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 Media finala de admitere se calculeaza astfel: MFA = 0,3 MA + 0,7 NT  unde:  MA = media de admitere calculata conform punctului I; NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica;MFA = media finala de admitere.